top of page

KUNST + ONDERZOEK

// AANMELDBELEID

AFHANDELEN AANMELDING 
 

Aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden trajecten en training.

 

Daar waar hieronder gesproken wordt over ‘traject’ kan ook ‘training’ gelezen worden.

 

1 OVEREENKOMST

1.1 Door in te schrijven voor een traject ga je een overeenkomst aan met DOK LABS. en verklaar je akkoord te gaan met de aanmeldingsvoorwaarden zoals hier vermeld.

 

1.2 De overeenkomst komt tot stand zodra jouw inschrijving DOK LABS. heeft bereikt en wij jouw aanmelding hebben bevestigd. Dit doen we via e-mail op het door jou in het aanmeldingsformulier verstrekte e-mailadres.

 

1.3 DOK LABS. neemt alleen volledig ingevulde aanmeldingsformulieren in behandeling.

 

1.4 Aanmeldingen worden geaccepteerd in volgorde van binnenkomst.

2 PRIJZEN EN BETALING

2.1 Prijzen voor onze trajecten kunnen periodiek wijzigen. Alleen de prijzen zoals vermeld op de website DOKLABS.org zijn geldig. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

2.2 De verschuldigde inschrijfgelden voor trajecten waarvoor online aangemeld kan worden, dienen tegelijk met het insturen van het online aanmeldformulier te worden betaald. Voor overige aanmeldwijzen geldt dat de inschrijfgelden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur moeten zijn voldaan.

 

2.3 Je bent van rechtswege in verzuim zonder dat aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. DOK LABS. stuurt je daarop een betalingsherinnering, waarna je binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als je ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet hebt betaald, kan DOK LABS. de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.

 

2.4 Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor jouw rekening.​

 

3 DOORGANG EN ANNULERING

3.1 Voor tijdige berichtgeving is het van belang dat jouw aanmelding in ieder geval vier (4) weken voor aanvang van het traject in ons bezit is. DOK LABS. beslist ongeveer twee (2) weken voor de start van een traject of het door kan gaan.

 

3.2 Heb je je ingeschreven voor een traject en wil je annuleren, dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Je kunt alleen schriftelijk annuleren, onder schriftelijk verstaan wij ook e-mail;

Je hebt bij een digitale aanmelding een wettelijke bedenktijd van veertien (14) dagen waarbinnen je kosteloos kunt annuleren. Indien de startdatum van het traject binnen de bedenktijd van 14 dagen valt, geldt dat de bedenktijd voor kosteloos annuleren vervalt op het moment dat het traject start en de aanmelder daadwerkelijk een deelnemer wordt.

Als de wettelijke bedenktijd is verlopen geldt dat je tot twee (2) weken voor de start van een traject kosteloos kunt annuleren;

Binnen twee (2) weken voor de start van een traject kun je niet meer annuleren. Je kunt jouw plaats wel overdragen aan iemand anders.

 

3.3 DOK LABS. is gerechtigd zonder meer- of minderkosten een traject uit te stellen, de locatie te wijzigen, het programma online te verzorgen, af te gelasten of bijeenkomstdata te wijzigen, als er te weinig aanmeldingen zijn of wanneer bijzondere omstandigheden dat nodig maken. DOK LABS. is niet aansprakelijk voor de hieruit ten laste van de deelnemer en/of aanmelder eventueel voortvloeiende kosten en schade.​

 

4 AANSPRAKELIJKHEID

4.1 De aansprakelijkheid van DOK LABS. is beperkt tot maximaal het jouw betaalde inschrijfgeld en (indien van toepassing) examengeld.

 

4.2 DOK LABS. behoudt zich het recht voor je in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Deelnemers die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van een traject.

4.3 Al het door DOK LABS. verstrekte materiaal, presentaties, dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met het traject, is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door DOK LABS. ontwikkeld en/of samengesteld. DOK LABS. is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het materiaal, presentaties of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met het traject tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de professionals van DOK LABS.

 

5 PRIVACY

5.1 De door jouw verstrekte gegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van DOK LABS. Deze gegevens worden intern verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van deelnemers, afhandelen van betalingen en het toesturen van lesmateriaal en het toesturen van informatie over onze trajecten of daaraan gerelateerde informatie.

 

5.2 DOK LABS. kan om de volgende redenen gegevens aan derden verstrekken:

• Aan personen die direct betrokken zijn bij de begeleiding van klanten/deelnemers, zoals trajectbegeleiders, coaches of docenten.

• Aan bedrijven die de betaling faciliteren, zgn betaalproviders, zoals bijvoorbeeld iDeal en Apple Pay.

• Indien dit wettelijk vereist is /wordt door overheidsinstanties.

 

5.3 Klanten/deelnemers beschikken over het recht van toegang tot en verbetering van hun persoonlijke gegevens. DOK LABS. houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Klanten/deelnemers die geen informatie meer van ons willen ontvangen, kunnen dat schriftelijk meedelen.

6 AUTEURSRECHT

6.1 Tijdens de trajecten krijg je lesmaterialen tot je beschikking. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik, ten behoeve van jouw leer- en ontwikkelproces. Het is niet toegestaan om de materialen te kopiëren, verspreiden of anderszins te hergebruiken en/of openbaar te maken, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DOK LABS.

bottom of page